NO DEPOSIT FEES

WE BEAR THE FEES OF YOUR DEPOSITS

NO DEPOSIT FEES

WE BEAR THE FEES OF YOUR DEPOSITS

ฝากเงิน และถอนเงิน

LIRUNEX LIMITED รองรับช่องทางการฝากเงิน และถอนเงินที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุดจากบัญชีการซื้อขายของคุณ
รวมไปถึงการโอนเงินผ่านทางธนาคาร บัตรเครดิต และระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยม

ใช้งานได้ ตัวเลือกขั้นต่ำ จำนวนรองรับ สกุลเงินการเพิ่มเงินทุน เงื่อนไขเงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม
bank
การทำธุรกรรมทางออนไลน์ภายในท้องถิ่น
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
25 USDMYR, THB, IDR, VNDทันที0%
ฝากเงิน
bank
การทำธุรกรรมทางออนไลน์ภายในท้องถิ่น
(China)
25 USDRMBทันที0%***
ฝากเงิน
bank25 USDMYR, THB, IDR, SGD24 ชั่วโมง0% *
ฝากเงิน
bank
เมื่อมีการร้องขอ
2000 USDUSD3-5 วันทำการของธนาคาร0% *
ฝากเงิน
bank
บัตรเครดิต
25 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank
บัตรเครดิต
25 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank200 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank200 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank200 USDUSD24 ชั่วโมง0%
ฝากเงิน
bank
Coming Soon
25 USDUSD24 ชั่วโมงผันแปร
ฝากเงิน
bank
เมื่อมีการร้องขอ
25 USDUSD24 ชั่วโมงผันแปร
ฝากเงิน
ใช้งานได้ ตัวเลือกขั้นต่ำ จำนวนรองรับ สกุลเงินถอนเงิน เงื่อนไขถอนเงิน ค่าธรรมเนียม
bank
การทำธุรกรรมทางออนไลน์ภายในท้องถิ่น
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
25 USDMYR, THB, IDR, VND1-2 วันทำการของธนาคาร0%
ถอนเงิน
bank
การทำธุรกรรมทางออนไลน์ภายในท้องถิ่น
(China)
25 USDRMB1-2 วันทำการของธนาคาร0%***
ถอนเงิน
bankN/AMYR, THB, IDR, SGDN/AN/A
ถอนเงิน
bank
เมื่อมีการร้องขอ
200 USDUSD3-5 วันทำการของธนาคาร35 USD*
ถอนเงิน
bank
บัตรเครดิต
25 USDUSD7-10 วันทำการของธนาคาร2%
ถอนเงิน
bank
บัตรเครดิต
25 USDUSD7-10 วันทำการของธนาคาร2%
ถอนเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง1.2% + 1.80 USD
ถอนเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง1.2% + 1.80 USD
ถอนเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง0%**
ถอนเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง0%**
ถอนเงิน
bank25 USDUSD24 ชั่วโมง0%**
ถอนเงิน
bank
Coming Soon
25 USDUSD24 ชั่วโมงผันแปร
ถอนเงิน
bank
เมื่อมีการร้องขอ
25 USDUSD24 ชั่วโมงผันแปร
ถอนเงิน
ใช้งานได้ ตัวเลือก
รองรับ สกุลเงินMYR, THB, IDR, VND
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไขทันที
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข1-2 วันทำการของธนาคาร
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม0%
ฝากเงิน
ถอนเงิน
ใช้งานได้ ตัวเลือก
รองรับ สกุลเงินRMB
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไขทันที
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%***
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข1-2 วันทำการของธนาคาร
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม0%***
ฝากเงิน
ถอนเงิน
รองรับ สกุลเงินMYR, THB, IDR, SGD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0% *
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไขN/A
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมN/A
ฝากเงิน
ถอนเงิน
เมื่อมีการร้องขอ
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน2000 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข3-5 วันทำการของธนาคาร
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%*
ขั้นต่ำ จำนวน200 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข3-5 วันทำการของธนาคาร
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม35 USD*
ฝากเงิน
ถอนเงิน
บัตรเครดิต
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%*
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข7-10 วันทำการของธนาคาร
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม2%
ฝากเงิน
ถอนเงิน
บัตรเครดิต
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข7-10 วันทำการของธนาคาร
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม2%
ฝากเงิน
ถอนเงิน
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม1.2% + 1.80 USD
ฝากเงิน
ถอนเงิน
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม1.2% + 1.80 USD
ฝากเงิน
ถอนเงิน
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน200 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม0%**
ฝากเงิน
ถอนเงิน
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน200 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม0%**
ฝากเงิน
ถอนเงิน
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน
200 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียม0%
ขั้นต่ำ จำนวน
25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียม0%**
ฝากเงิน
ถอนเงิน
Coming Soon
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียมผันแปร
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมผันแปร
ฝากเงิน
ถอนเงิน
เมื่อมีการร้องขอ
รองรับ สกุลเงินUSD
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
การเพิ่มเงินทุน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
เงื่อนไข การเพิ่มเงิน ทุนค่าธรรมเนียมผันแปร
ขั้นต่ำ จำนวน25 USD
ถอนเงิน เงื่อนไข24 ชั่วโมง
ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมผันแปร
ฝากเงิน
ถอนเงิน

เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มช่องทางในการชำระเงิน
หากคุณไม่สามารถมองเห็นช่องทางที่คุณต้องการใช้เปิดให้บริการ และกำลังจะมีให้ใช้บริการเร็ว ๆ นี้ โปรดเขียนไปถึง ทีมงานฝ่ายสนับสนุน แล้วเราจะเพิ่มช่องทางเข้าไปในรายการเร็ว ๆ นี้

* LIRUNEX LIMITED ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจะจากทางธนาคารที่คุณใช้บริการ
** LIRUNEX LIMITED does not apply any fees, charges may be imposed by the crypto exchange or provider used.
*** Transactions will only be processed from Monday to Friday, 9AM to 3PM (GMT+8). Transactions performed during weekend will be processed on next working day.
หมายเหตุ: ทุกช่องทางการชำระเงินจะมีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการฝากเงิน และถอนเงิน

วิธีการฝากเงินทุนเข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงิน
คุณสามารถเติมเงินในบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีการฝากเงินแบบต่างๆที่ Lirunex ส่งมาให้คุณตามที่แสดงไว้ด้านบน เงินฝากของคุณจะแสดงในบัญชีของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการเหล่านี้คุณสามารถทำการซื้อขายต่อได้อย่างง่ายดาย
โปรดดูตารางด้านบนสำหรับรายละเอียดการฝากและถอนเงินเพิ่มเติม

ถอนเงิน
การถอนเงินจะดำเนินการระหว่าง24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ยื่นคำร้องขอถอนเงินในระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์) เงินทุนจะถูกโอนกลับคืนไปยังบัญชีผ่านทางช่องทางเดียวกันกับที่คุณได้ใช้ในการฝาก

สร้างบัญชี
ทดลองใช้บัญชีทดลอง