GIAO DỊCH VỚI LIRUNEX

GIAO DỊCH VỚI LIRUNEX

Tạo Tài khoản

Các loại Tài khoản

Ký quỹ Tối thiểu

Tiền tệ Tài khoản

Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
CFD trên Vàng, Bạc
CFD trên hàng hóa
Index CFDs
Crypto
Stock

Kích thước Lót (Nhỏ nhất) ➁

Kích thước Lót (Lớn nhất) ➁

Uỷ ban ➂

Chênh lệch Thả nổi ➃
 

Trading tools:
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
CFD trên Vàng, Bạc
CFD trên hàng hóa
Index CFDs
Crypto
Stock

Thực thi Lệnh
I

Lệnh gọi Ký quỹ

Ngưng giao dịch ➅

Upfront Fee

Overnight Trade

Scalping

Hedging

LX-STANDARD

25 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

0 USD*

thấp tới
2.0 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

Thực thi Tức thời
(STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

LX-ADVANCED

500 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

0 USD*

thấp tới
1.5 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

Thực thi Tức thời
(STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

LX-ECN

200 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

6 USD Per Lot

thấp tới
0.0 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

Thực thi Tức thời
(STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

LX-PRO

1,000 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

4 USD Per Lot

thấp tới
0.0 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

Thực thi Tức thời
(STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

Thử Tài khoản Demo
Tạo Tài khoản
Các loại Tài khoản

LX-STANDARD

Ký quỹ Tối thiểu 25 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính 1:500
Cặp FX phụ 1:500
CFD trên Vàng, Bạc 1:500
CFD trên hàng hóa 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Kích thước Lót (Nhỏ nhất) ➁ 0.01
Kích thước Lót (Lớn nhất) ➁ 20
Uỷ ban ➂ 0 USD*
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 2.0 pips
Trading tools
Cặp FX chính 30
Cặp FX phụ 10
CFD trên Vàng, Bạc 2
CFD trên hàng hóa 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Ngưng giao dịch ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-ADVANCED

Ký quỹ Tối thiểu 500 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính 1:500
Cặp FX phụ 1:500
CFD trên Vàng, Bạc 1:500
CFD trên hàng hóa 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Kích thước Lót (Nhỏ nhất) ➁ 0.01
Kích thước Lót (Lớn nhất) ➁ 20
Uỷ ban ➂ 0 USD*
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 1.5 pips
Trading tools
Cặp FX chính 30
Cặp FX phụ 10
CFD trên Vàng, Bạc 2
CFD trên hàng hóa 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Ngưng giao dịch ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-ECN

Ký quỹ Tối thiểu 200 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy➀
Cặp FX chính 1:500
Cặp FX phụ 1:500
CFD trên Vàng, Bạc 1:500
CFD trên hàng hóa 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Kích thước Lót (Nhỏ nhất) ➁ 0.01
Kích thước Lót (Lớn nhất) ➁ 20
Uỷ ban ➂ 6 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 0.0 pips
Trading tools
Cặp FX chính 30
Cặp FX phụ 10
CFD trên Vàng, Bạc 2
CFD trên hàng hóa 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Ngưng giao dịch ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-PRO

Ký quỹ Tối thiểu 1,000 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính 1:500
Cặp FX phụ 1:500
CFD trên Vàng, Bạc 1:500
CFD trên hàng hóa 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Kích thước Lót (Nhỏ nhất) ➁ 0.01
Kích thước Lót (Lớn nhất) ➁ 20
Uỷ ban ➂ 4 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 0.0 pips
Trading tools
Cặp FX chính 30
Cặp FX phụ 10
CFD trên Vàng, Bạc 2
CFD trên hàng hóa 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Ngưng giao dịch ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️
Thử Tài khoản Demo
Tạo Tài khoản
Đòn bẩy Số dư tài khoản
1:1000 ≤ 1000 USD
1:500 1001 USD ≤ 5,000 USD
1:300 5,001 USD ≤ 10,000 USD
1:200 10,001 USD ≤ 20,000 USD
1:100 20,001 USD trở lên

➀ Yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ có thể thay đổi theo luật và quy định hiện hành ở quốc gia / khu vực của bạn. Do thị trường biến động, LIRUNEX có quyền điều chỉnh đòn bẩy của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đòn bẩy của các sản phẩm HK Hang Seng Index được cố định ở mức 1:20.

➁ Chỉ số, tiền điện tử & cổ phiếu có hơi khác nhau về số lot tối thiểu, số lot tối đa cho mỗi giao dịch và vị thế mở tối đa. Vì vậy, hãy đăng nhập vào tài khoản MT4 của bạn để được hướng dẫn chi tiết.

➂ Hoa hồng cho mỗi lot ở Tài khoản ECN và Tài khoản PRO trong MT4 là cố định. Nó sẽ được tính phí khi mở và đóng một vị trí.

➃ Chênh lệch giá được thả nổi và có thể tăng lên trong những thời kỳ cụ thể tùy theo điều kiện thị trường.

➄ Khách hàng được yêu cầu cần duy trì đủ tiền trong tài khoản của họ vào thứ Sáu hàng tuần hoặc một giờ trước khi thị trường đóng cửa vào ngày lễ để đáp ứng các yêu cầu về đòn bẩy vào cuối tuần và ngày lễ. Việc Không đủ tiền và ký quỹ có thể dẫn đến phải thanh lý tất cả hoặc một phần các vị trí trong tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.
Mức ký quỹ tối thiểu yêu cầu của các sản phẩm HK Hang Seng Index trong các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ là 2.5%.

➅ Mức Stop out sẽ có thể thay đổi dựa trên đánh giá rủi ro của công ty.

Giao Dịch Không Giới Hạn. Bắt Đầu Với Khoản Tiền Nạp tối Thiểu $25. Không mất phí nạp

TẠO TÀI KHOẢN
THỬ TÀI KHOẢN DEMO